Information om behandling af personoplysninger

Vi er glade for din interesse i vores virksomhed. Beskyttelse af personoplysninger prioriteres meget højt af ledelsen i Bohnenkamp A/S. Det er som udgangspunkt muligt at bruge Bohnenkamp A/S's hjemmesider uden at angive personoplysninger. Hvis en registreret ønsker at gøre brug af specifikke af vores virksomheds serviceydelser via vores hjemmeside, kan det dog være nødvendigt at behandle personoplysninger. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig, og er der intet retsgrundlag for behandlingen, indhenter vi normalt den registreredes samtykke.

Behandlingen af personoplysninger, for eksempel en registrerets navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer, finder altid sted i henhold til EU’s generelle forordning om databeskyttelse samt i overensstemmelse med de landespecifikke bestemmelser om databeskyttelse, der gælder for Bohnenkamp A/S. Ved hjælp af denne information om behandling af personoplysninger ønsker vores virksomhed at informere offentligheden om arten og omfanget af samt formålet med de personoplysninger, vi indsamler, bruger og behandler. Denne information oplyser også registrerede om deres rettigheder.

Bohnenkamp A/S har som dataansvarlig gennemført talrige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre en så fuldstændig beskyttelse som muligt af de personoplysninger, der behandles via denne hjemmeside. Alligevel kan internetbaseret dataoverførsel udvise sikkerhedshuller, så der ikke kan garanteres absolut beskyttelse. Det står derfor enhver registreret frit også at afgive personoplysninger til os på andre måder, eksempelvis telefonisk.

 

1. Definitioner

Bohnenkamp A/S's information om behandling af personoplysninger tager udgangspunkt i de begreber, den europæiske lovgiver har anvendt ved vedtagelsen af den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Vores information om behandling af personoplysninger skal være letlæselig og letforståelig for såvel offentligheden som vores kunder og forretningspartnere. For at garantere dette vil vi gerne først forklare de anvendte begreber.

I denne information om behandling af personoplysninger anvender vi blandt andet følgende begreber:

·       a) Personoplysninger

Personoplysninger er alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (herefter ”den registrerede”). Ved identificerbar forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som for eksempel et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

·       b) Den registrerede

Den registrerede er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den dataansvarlige.

·       c) Behandling

Behandling er enhver aktivitet eller række af aktiviteter — med eller uden brug af automatisk behandling — som personoplysninger gøres til genstand for, for eksempel indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

·       d) Begrænsning af behandling

Begrænsning af behandling er mærkning af opbevarede personoplysninger med den hensigt at begrænse fremtidig behandling af disse oplysninger

·       e) Profilering

Profilering er enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i at anvende disse personoplysninger til at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende en fysisk person, navnlig for at analysere eller forudsige forhold vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, geografisk position eller bevægelser.

·       f)  Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af supplerende oplysninger, forudsat at sådanne supplerende oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

·       g) Dataansvarlig

Dataansvarlig er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger. Hvis formålene og hjælpemidlerne til en sådan behandling er fastlagt i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for udpegelse af denne fastsættes i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.

·       h) Databehandler

Databehandler er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

·       i) Modtager

Modtager er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, hvortil personoplysninger videregives, uanset om det er en tredjemand eller ej. Offentlige myndigheder, som vil kunne få meddelt personoplysninger som led i en isoleret forespørgsel i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, anses dog ikke for modtagere.

·       j) Tredjemand

Tredjemand er en anden fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed eller institution eller ethvert andet organ end den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og de personer under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte myndighed, der er beføjet til at behandle personoplysninger.

·       k) Samtykke

Samtykke er enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling.

 

2. Den dataansvarliges navn og adresse

Den dataansvarlige i henhold til EU's generelle forordning om databeskyttelse, øvrige databeskyttelseslove, der måtte gælde i Den Europæiske Unions medlemsstater, og andre bestemmelser af databeskyttelsesretlig karakter er:

Bohnenkamp A/S

Bizonvej 4

DK-8464 Galten

Danmark

Tlf.: +45 87 54 00 00

E-mail: info@bohnenkamp.dk

Website: www.bohnenkamp.dk

 

3. Cookies

Bohnenkamp A/S's hjemmesider bruger cookies. Cookies er tekstfiler, som via en internetbrowser placeres og gemmes på en computer.

Mange hjemmesider og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-ID. Et cookie-ID er en entydig identifikation af cookien. Den består af en tegnstreng, ved hjælp af hvilken hjemmesider og servere kan henføres til den konkrete internetbrowser, som cookien er gemt på. Det gør det muligt for de besøgte hjemmesider og servere at skelne den registreredes individuelle browser fra andre internetbrowsere, som indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres via det entydige cookie-ID.

Ved at bruge cookies kan Bohnenkamp A/S give brugerne af denne hjemmeside mere brugervenlige serviceydelser, som ikke var mulige, hvis der ikke blev placeret cookies.

Ved hjælp af en cookie kan informationerne og tilbuddene på vores hjemmeside optimeres til brugerens behov. Som nævnt gør cookies det muligt for os at genkende brugerne af vores hjemmeside. Formålet med denne genkendelse er at gøre det nemmere for brugerne at benytte vores hjemmeside. Brugeren af en hjemmeside, der bruger cookies, skal for eksempel ikke indtaste sine login-oplysninger ved ethvert besøg på hjemmesiden, fordi disse huskes af hjemmesiden og den cookie, der er placeret på brugerens computer. Et andet eksempel er cookien til indkøbskurven i onlineshoppen. Onlineshoppen husker den artikel, en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv, ved hjælp af en cookie.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre, at der placeres cookies via vores hjemmeside, ved at ændre i indstillingerne i den anvendte internetbrowser, og kan dermed fravælge cookies permanent. Endelig kan cookies, der allerede er placeret, til enhver tid slettes ved hjælp af en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle gængse internetbrowsere. Hvis den registrerede slår cookies fra i den anvendte internetbrowser, vil der muligvis være funktioner på vores hjemmeside, der ikke kan bruges i fuldt omfang.

 

4. Registrering af generelle data og oplysninger

Bohnenkamp A/S's hjemmeside registrerer ved ethvert besøg på hjemmesiden af en registreret eller et automatiseret system en række generelle data og oplysninger. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. Følgende kan registreres: (1) de anvendte browsertyper og versioner, (2) det operativsystem, som systemet, der tilgår internettet, anvender, (3) den hjemmeside, hvorfra det system, der tilgår internettet, (referrer) kommer til vores hjemmeside, (4) de underhjemmesider, som via et system, der tilgår internettet, fører mod vores hjemmeside, (5) datoen og tidspunktet for et besøg på hjemmesiden, (6) internetprotokoladressen (IP-adresse), (7) internetudbyderen for det system, der tilgår internettet, og (8) øvrige lignende data og informationer, som skal sikre mod angreb på vores informationsteknologiske systemer.

Bohnenkamp A/S bruger ikke disse generelle data og oplysninger til at identificere den registrerede. Disse informationer er derimod nødvendige for (1) at udlevere indholdet af vores hjemmeside korrekt, (2) at optimere indholdet af vores hjemmeside samt markedsføringen af denne, (3) at sikre varig funktionsdygtighed af vores informationsteknologiske systemer og teknikken bag vores hjemmeside, samt (4) at stille de informationer til rådighed for justitsmyndighederne, der er nødvendige for retsforfølgning i tilfælde af et cyberangreb. Disse anonymt indsamlede data og informationer analyseres derfor af Bohnenkamp A/S dels til statistiske formål, dels med det formål at optimere de tekniske processer yderligere og at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed for i sidste ende at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, vi behandler. Server-logfilernes anonyme data opbevares separat fra alle personoplysninger, som en registreret har afgivet.

 

5. Registrering på vores hjemmeside

Den registrerede har mulighed for at lade sig registrere på den dataansvarliges hjemmeside under angivelse af personoplysninger. Hvilke personoplysninger der i den forbindelse videregives til den dataansvarlige, fremgår af den formular, der anvendes til registreringen. De personoplysninger, den registrerede indtaster, indsamles og opbevares udelukkende til intern brug hos den dataansvarlige og til egne formål. Den dataansvarlige kan foranledige, at personoplysningerne videregives til en eller flere databehandlere, eksempelvis en pakkeforsendelsesudbyder, som ligeledes udelukkende anvender personoplysningerne til en intern brug, der kan henføres til den dataansvarlige.

I forbindelse med registrering på den dataansvarliges hjemmeside opbevares desuden den IP-adresse, som den registreredes internetudbyder tildeler, samt datoen og tidspunktet for registreringen. Opbevaringen af disse oplysninger sker på baggrund af, at det kun på den måde er muligt at forhindre misbrug af vores tjenester, og at disse oplysninger i påkommende tilfælde gør det muligt at opklare forbrydelser. Opbevaringen af disse oplysninger er således nødvendig for at beskytte den dataansvarlige. Som udgangspunkt videregives disse oplysninger ikke til tredjemand, såfremt der ikke foreligger en lovmæssig forpligtelse til videregivelse, eller videregivelse tjener til strafforfølgning.

Registreringen af den registrerede under frivillig afgivelse af personoplysninger har til formål, at den dataansvarlige kan tilbyde den registrerede indhold eller serviceydelser, som ifølge sagens natur kun kan tilbydes registrerede brugere. Registrerede brugere har mulighed for til enhver tid at ændre de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med registreringen, eller lade dem slette fuldstændigt fra den dataansvarliges datasæt.

Den dataansvarlige oplyser til enhver tid efter anmodning enhver registreret om, hvilke personoplysninger der opbevares om den registrerede. Desuden berigtiger eller sletter den dataansvarlige personoplysninger efter den registreredes ønske eller anmodning, såfremt dette ikke strider imod en lovmæssig opbevaringsforpligtelse. Alle den dataansvarliges medarbejdere står i den sammenhæng til rådighed som kontaktperson for den registrerede.

 

6. Tilmelding til vores nyhedsbrev

På Bohnenkamp A/S's hjemmeside har brugere mulighed for at tilmelde sig vores virksomheds nyhedsbrev. Hvilke personoplysninger der videregives til den dataansvarlige i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrevet, fremgår af den formular, der anvendes til dette formål.

Bohnenkamp A/S informerer løbende sine kunder og forretningspartnere om virksomhedens tilbud ved hjælp af et nyhedsbrev. Vores virksomheds nyhedsbrev kan som udgangspunkt kun modtages af den registrerede, hvis (1) den registrerede har en gyldig e-mailadresse, og (2) den registrerede registrerer sig som modtager af nyhedsbrevet. Af juridiske årsager sendes der en bekræftelsesmail ved brug af double opt-in-funktionen til den e-mailadresse, som en registreret første gang har angivet til brug for fremsendelse af nyhedsbrevet. Bekræftelsesmailen har til formål at kontrollere, om indehaveren af e-mailadressen som registreret har autoriseret modtagelsen af nyhedsbrevet.

Ved tilmeldingen til nyhedsbrevet opbevarer vi desuden den af internetudbyderen oplyste IP-adresse på den computer, som den registrerede benytter på tidspunktet for tilmeldingen, samt datoen og tidspunktet for tilmeldingen. Det er nødvendigt at indsamle disse oplysninger for på et senere tidspunkt at kunne verificere et (muligt) misbrug af en registrerets e-mailadresse, og indsamlingen har derfor til formål at beskytte den dataansvarlige juridisk.

De personoplysninger, der indsamles i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrevet, bruges udelukkende til at fremsende vores nyhedsbrev. Derudover vil modtagere af nyhedsbrevet kunne informeres pr. e-mail, hvis det er nødvendigt af hensyn til nyhedsbrevtjenestens funktion eller en relateret registrering, således som det vil kunne være tilfældet ved ændringer i nyhedsbrevstilbuddet eller ved ændring af de tekniske forhold. Personoplysninger, der er indsamlet som led i nyhedsbrevtjenesten, videregives ikke til tredjemand. Den registrerede kan til enhver tid framelde sig vores nyhedsbrev. Det samtykke til opbevaring af personoplysninger, som den registrerede har givet os til brug for fremsendelse af nyhedsbrevet, kan til enhver tid trækkes tilbage. I hvert nyhedsbrev findes et link til brug for tilbagetrækning af samtykket. Der er desuden til enhver tid mulighed for at framelde sig nyhedsbrevet på den dataansvarliges hjemmeside. Dette kan også ske ved meddelelse til den dataansvarlige på anden vis.

 

7. Sporing af nyhedsbrev

Bohnenkamp A/S's nyhedsbreve indeholder såkaldte pixel tags. Et pixel tag er et lille grafisk billede, der er placeret i e-mails, som sendes i HTML-format, for at gøre det muligt at registrere og analysere logfiler. På den måde kan der foretages en statistisk analyse af resultatet af online-marketingkampagner. Ved hjælp af de placerede pixel tags kan Bohnenkamp A/S se, om og hvornår en e-mail er blevet åbnet af en registreret, og hvilke af de links, der er indeholdt i e-mailen, der åbnes af den registrerede.

Sådanne oplysninger, der indsamles via pixel tags i nyhedsbrevene, opbevares og analyseres af den dataansvarlige for at optimere udsendelsen af nyhedsbreve og for at kunne tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve bedre til den registrerede persons interesser. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjemand. Registrerede har til enhver tid ret til at trække den samtykkeerklæring, de har afgivet ved hjælp af double opt-in-funktionen, tilbage. Hvis samtykket trækkes tilbage, sletter den dataansvarlige personoplysningerne. Bohnenkamp A/S tolker automatisk en framelding af nyhedsbrevet som tilbagetrækning.

 

8. Kontaktmulighed via hjemmesiden

Bohnenkamp A/S’s hjemmeside indeholder som følge af lovbestemmelser oplysninger, der muliggør hurtig elektronisk optagelse af kontakt til vores virksomhed samt direkte kommunikation med os, hvilket ligeledes omfatter en generel adresse til brug for såkaldt elektronisk post (e-mailadresse). Såfremt en registreret tager kontakt til den dataansvarlige via e-mail eller via en kontaktformular, gemmes de personoplysninger, som den registrerede afgiver, automatisk. Sådanne oplysninger, som en registreret har afgivet frivilligt til den dataansvarlige, opbevares med henblik på behandling eller optagelse af kontakt til den registrerede. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjemand.

 

9. Rutinemæssig sletning og spærring af personoplysninger

Den dataansvarlige behandler og opbevarer kun den registreredes personoplysninger i den periode, hvor det er nødvendigt af hensyn til formålet med opbevaringen, eller såfremt den europæiske lovgiver eller en anden lovgiver har fastsat dette i love eller bestemmelser, som den dataansvarlige er underlagt.

Hvis formålet med opbevaringen ophører, eller en opbevaringsfrist, som den europæiske lovgiver eller en anden kompetent lovgiver har fastsat, udløber, spærres eller slettes personoplysningerne rutinemæssigt eller i henhold til lovbestemmelserne.

 

10. Den registreredes rettigheder

·       a) Ret til bekræftelse

Enhver registreret er af den europæiske lovgiver indrømmet ret til at få den dataansvarliges bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende den pågældende behandles. Hvis en registreret ønsker at gøre brug af denne ret til bekræftelse, kan den pågældende til enhver tid henvende sig til en af den dataansvarliges medarbejdere om dette.

·       b) Ret til indsigt

Enhver registreret, hvis personoplysninger behandles, er af den europæiske lovgiver indrømmet ret til til enhver tid uden beregning at få indsigt i de personoplysninger, der opbevares om denne, og at få en kopi af de personoplysninger, der behandles. Den europæiske lovgiver har desuden indrømmet den registrerede adgang til følgende information:

   • formålene med behandlingen
   • de berørte kategorier af personoplysninger
   • de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
   • om muligt det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum
   • retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af personoplysninger vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling
   • retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
   • enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos den registrerede
   • forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR, og som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

Derudover har den registrerede ret til at blive underrettet, hvis personoplysningerne overføres til et tredjeland eller en international organisation. Såfremt dette er tilfældet, har den registrerede ret til at blive underrettet om de fornødne garantier i forbindelse med overførslen.

Hvis en registreret ønsker at gøre brug af denne ret til indsigt, kan den pågældende til enhver tid henvende sig til en af den dataansvarliges medarbejdere om dette.

·       c) Ret til berigtigelse

Enhver registreret, hvis personoplysninger behandles, er af den europæiske lovgiver indrømmet ret til at få urigtige personoplysninger om sig selv berigtiget uden unødig forsinkelse. Den registrerede har desuden under hensyntagen til formålene med behandlingen ret til få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger, bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring.

Hvis en registreret ønsker at gøre brug af denne ret til berigtigelse, kan den pågældende til enhver tid henvende sig til en af den dataansvarliges medarbejdere om dette.

·       d) Ret til sletning (ret til at blive glemt)

Enhver registreret, hvis personoplysninger behandles, er af den europæiske lovgiver indrømmet ret til at få personoplysninger om sig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende, og hvis behandlingen ikke er nødvendig:

   • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.
   • Den registrerede trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR, eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR, tilbage, og der er ikke et andet retsgrundlag for behandlingen.
   • Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 2, i GDPR.
   • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
   • Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.
   • Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1, i GDPR.

Såfremt et af ovenstående forhold gør sig gældende, og en registreret ønsker at få slettet personoplysninger, som opbevares af Bohnenkamp A/S, kan den pågældende til enhver tid henvende sig til en af den dataansvarliges medarbejdere om dette. Bohnenkamp A/S's medarbejder vil foranledige, at anmodningen om sletning imødekommes uden unødig forsinkelse.

Hvis Bohnenkamp A/S har offentliggjort personoplysningerne, og hvis vores virksomhed som dataansvarlig i henhold til artikel 17, stk. 1, i GDPR er forpligtet til at slette personoplysningerne, træffer Bohnenkamp A/S under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen, rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at underrette andre dataansvarlige, som behandler de offentliggjorte personoplysninger, om, at den registrerede har anmodet disse dataansvarlige om at slette alle links til eller kopier eller gengivelser af de pågældende personoplysninger, såfremt behandlingen ikke er nødvendig. Bohnenkamp A/S's medarbejder foranlediger i det konkrete tilfælde det fornødne.

·       e) Ret til begrænsning af behandling

Enhver registreret, hvis personoplysninger behandles, er af den europæiske lovgiver indrømmet ret til fra den dataansvarlige at opnå begrænsning af behandling, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

   • Rigtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede, i perioden indtil den dataansvarlige har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte.
   • Behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om, at anvendelse heraf begrænses.
   • Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
   • Den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1, i GDPR, i perioden, mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for den registreredes legitime interesser.

Såfremt et af ovenstående forhold gør sig gældende, og en registreret ønsker at opnå begrænsning af behandlingen af de personoplysninger, som opbevares af Bohnenkamp A/S, kan den pågældende til enhver tid henvende sig til en af den dataansvarliges medarbejdere om dette. Bohnenkamp A/S's medarbejder foranlediger begrænsning af behandlingen.

·       f) Ret til dataportabilitet

Enhver registreret, hvis personoplysninger behandles, er af den europæiske lovgiver indrømmet ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om sig selv, som den pågældende har givet til en dataansvarlig. Den pågældende har desuden ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til, når behandlingen er baseret på samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR, eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR, eller på en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR, og behandlingen foretages automatisk, såfremt behandlingen ikke er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

Når den registrerede udøver sin ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20, stk. 1, i GDPR, har den registrerede ret til at få transmitteret personoplysningerne direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt og andres rettigheder eller frihedsrettigheder ikke krænkes.

Den registrerede kan til enhver tid henvende sig til en af Bohnenkamp A/S’s medarbejdere for at udøve sin ret til dataportabilitet.

·       g) Ret til indsigelse

Enhver registreret, hvis personoplysninger behandles, er af den europæiske lovgiver indrømmet ret til af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, til enhver tid at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), i GDPR. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

I tilfælde af indsigelse behandler Bohnenkamp A/S ikke længere personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for den registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis Bohnenkamp A/S behandler personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger til sådan markedsføring. Dette gælder også for profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis den registrerede gør indsigelse over for Bohnenkamp A/S mod behandling med henblik på direkte markedsføring, behandler Bohnenkamp A/S ikke længere personoplysningerne til dette formål.

Hvis Bohnenkamp A/S behandler personoplysninger med henblik på videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, i GDPR, har den registrerede ret til af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende den pågældende, medmindre behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse.

Den registrerede kan henvende sig direkte til enhver af Bohnenkamp A/S's medarbejdere for at udøve sin ret til indsigelse. I forbindelse med anvendelse af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF kan den registrerede desuden udøve sin ret til indsigelse gennem automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer.

·       h) Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Enhver registreret, hvis personoplysninger behandles, er af den europæiske lovgiver indrømmet ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker den pågældende, hvis afgørelsen (1) ikke er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige, eller (2) er hjemlet i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, eller (3) er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.

Hvis afgørelsen (1) er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige, eller (2) er den baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke, gennemfører Bohnenkamp A/S passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, i det mindste den registreredes ret til menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at fremkomme med sine synspunkter og til at bestride afgørelsen.

Hvis en registreret ønsker at udøve rettigheder vedrørende automatiske afgørelser, kan den pågældende til enhver tid henvende sig til en af den dataansvarliges medarbejdere om dette.

·       i) Ret til at trække et databeskyttelsesretligt samtykke tilbage

Enhver registreret, hvis personoplysninger behandles, er af den europæiske lovgiver indrømmet ret til til enhver tid at trække et samtykke til behandling af personoplysninger tilbage.

Hvis den registrerede ønsker at udøve sin ret til at trække et samtykke tilbage, kan den pågældende til enhver tid henvende sig til en af den dataansvarliges medarbejdere om dette.

 

11. Beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med jobansøgninger og ansættelsesforløb

Den dataansvarlige indsamler og behandler jobansøgeres personoplysninger med henblik på at gennemføre ansættelsesforløbet. Behandlingen kan finde sted elektronisk. Dette er især tilfældet, hvis en jobansøger fremsender ansøgningsmaterialet elektronisk, eksempelvis pr. e-mail eller via en webformular på hjemmesiden, til den dataansvarlige. Hvis den dataansvarlige indgår en ansættelseskontrakt med jobansøgeren, opbevares de fremsendte oplysninger med henblik på at afvikle ansættelsesforholdet i overensstemmelse med lovbestemmelserne. Hvis der ikke indgås en ansættelseskontrakt mellem den dataansvarlige og jobansøgeren, slettes ansøgningsmaterialet automatisk to måneder efter, at beslutningen om afslag er meddelt, såfremt en sletning ikke strider mod den dataansvarliges øvrige legitime interesser. Ved øvrige legitime interesser forstås i denne forstand eksempelvis en bevisbyrde i sager efter den tyske lov om ligebehandling (AGG).


12. Bestemmelser om behandling af personoplysninger i forbindelse med brug af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Den dataansvarlige har integreret komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunktion) på denne hjemmeside. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er at indhente, sammenstille og analysere data om adfærden hos besøgende på hjemmesider. En webanalysetjeneste registrerer blandt andet data om, fra hvilken hjemmeside en registreret er kommet til en hjemmeside (såkaldt referrer), hvilke af hjemmesidens undersider der tilgås, og hvor ofte og hvor længe besøgende opholder sig på en underside. Webanalyse anvendes primært til at optimere en hjemmeside og til cost-benefit-analyser af markedsføring på internettet.

Udbyder af Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Den dataansvarlige anvender tilføjelsen "_gat._anonymizeIp” til webanalyse med Google Analytics. Ved hjælp af denne tilføjelse afkortes og anonymiseres IP-adressen på den registreredes internetopkobling af Google, såfremt vores hjemmesider tilgås fra en af Den Europæiske Unions medlemsstater eller en anden stat, der er kontraherende part i aftalen om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere besøgendes bevægelser på vores hjemmeside. Google anvender blandt andet de indsamlede data og informationer til at analysere brugen af vores hjemmeside med henblik på at udarbejde onlinerapporter til os om aktiviteterne på vores hjemmesider og med henblik på at levere yderligere tjenesteydelser i relation til brugen af vores hjemmeside.

Google Analytics placerer en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede forklaret ovenfor. Ved at placere en cookie får Google mulighed for at analysere brugen af vores hjemmeside. Ved ethvert besøg på en af denne hjemmesides individuelle sider, som drives af den dataansvarlige, og hvorpå en Google Analytics-komponent er integreret, får internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk besked fra den pågældende Google Analytics-komponent om at fremsende data til Google til brug for onlineanalyse. Som led i denne tekniske proces får Google kendskab til personoplysninger, såsom den registreredes IP-adresse, som Google blandt andet anvender til at verificere besøgendes oprindelse og klik og dermed muliggøre provisionsopgørelser.

Ved hjælp af cookien lagres personoplysninger, eksempelvis besøgstiden, stedet hvorfra besøget udgik, samt hyppigheden af den registreredes besøg på vores hjemmeside. Ved ethvert besøg på vores hjemmesider overføres disse personoplysninger, herunder IP-adressen på den internetopkobling, som den registrerede anvender, til Google i Amerikas Forenede Stater. Disse personoplysninger opbevares af Google i Amerikas Forenede Stater. Google videregiver muligvis personoplysninger, der er indsamlet via den tekniske proces, til tredjemand.

Som allerede nævnt ovenfor kan den registrerede til enhver tid forhindre, at der placeres cookies via vores hjemmeside, ved at ændre i indstillingerne i den anvendte internetbrowser, og kan dermed fravælge cookies permanent. En sådan indstilling i den anvendte internetbrowser vil også forhindre, at Google placerer en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Desuden kan en cookie, som Google Analytics allerede har placeret, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Endvidere har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod registrering af de oplysninger, som er produceret af Google Analytics og relaterer sig til anvendelse af denne hjemmeside, samt mod Googles behandling af disse oplysninger og forhindre en sådan. Den registrerede skal i givet fald downloade og installere en browser add-on under linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denne browser add-on meddeler Google Analytics ved hjælp af JavaScript, at der ikke må videresendes data og oplysninger om besøgene på internetsider til Google Analytics. Installationen af den pågældende browser add-on anses af Google for at være en indsigelse. Hvis den registreredes informationsteknologiske system på et senere tidspunkt slettes, formateres eller installeres på ny, skal den registrerede installere den pågældende browser add-on på ny for at deaktivere Google Analytics. Hvis den registrerede eller en anden person, der hører under dennes kompetenceområde, afinstallerer eller deaktiverer den pågældende browser add-on, er der mulighed for at installere den pågældende browser add-on på ny eller at aktivere den igen.

Yderligere informationer samt Googles gældende bestemmelser om databeskyttelse findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og på http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics forklares nærmere under dette link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 

13. Retsgrundlag for behandlingen

Artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR, er retsgrundlaget for vores virksomheds behandlingsaktiviteter, hvor vi indhenter samtykke til et bestemt behandlingsformål. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, som det eksempelvis er tilfældet i forbindelse med behandlingsaktiviteter, der er nødvendige for at levere varer eller en anden ydelse eller modydelse, finder behandlingen sted i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR. Det samme gælder for behandlingsaktiviteter, der er nødvendige af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes forud for indgåelse af en kontrakt, eksempelvis i tilfælde af forespørgsler om vores produkter eller ydelser. Hvis behandling af personoplysninger er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler vores virksomhed, eksempelvis for at opfylde skattemæssige forpligtelser, finder behandlingen sted i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c), i GDPR. I sjældne tilfælde kan behandling af personoplysninger være nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Det vil eksempelvis være tilfældet, hvis en gæst hos vores virksomhed kommer til skade, og det bliver nødvendigt at videregive gæstens navn, alder, sygeforsikringsoplysninger eller andre vitale informationer til en læge, et hospital eller anden tredjemand. Behandlingen ville da finde sted i henhold til artikel 6, stk. 1, litra d), i GDPR. Endelig kan behandlingsaktiviteter finde sted i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Dette retsgrundlag gælder for behandlingsaktiviteter, der ikke er omfattet af førnævnte retsgrundlag, hvis behandlingen er nødvendig for, at vores virksomhed eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder går forud herfor. Sådanne behandlingsaktiviteter er især tilladt, fordi de nævnes specifikt af den europæiske lovgiver. Den europæiske lovgiver var således af den opfattelse, at der kan foreligge sådanne legitime interesser, når den registrerede er kunde hos den dataansvarlige (betragtning 47, 2. punktum, i GDPR).

 

14. Legitime interesser i behandlingen, som forfølges af den dataansvarlige eller en tredjemand

Hvis behandlingen af personoplysninger finder sted i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR, er vores legitime interesse at udføre vores forretningsaktiviteter til gavn for alle vores medarbejdere og vores aktionærer.

 

15. Varighed af opbevaringen af personoplysninger

Kriteriet for varigheden af opbevaringen af personoplysninger er den til enhver tid gældende lovmæssige opbevaringsfrist. Efter fristens udløb slettes de pågældende oplysninger rutinemæssigt, såfremt de ikke længere er nødvendige for at opfylde en kontrakt eller forhandle en kontrakt.

 

16. Meddelelse af personoplysninger er lovpligtigt eller et krav i henhold til en kontrakt; et krav, der skal være opfyldt for at indgå en kontrakt; den registreredes pligt til at give personoplysningerne; eventuelle konsekvenser af ikke at give sådanne oplysninger

Vi oplyser dig om, at meddelelsen af personoplysninger til dels er lovpligtig (f.eks. skattebestemmelser) eller kan være et krav i henhold til en kontrakt (f.eks. oplysninger om kontrahenten). Undertiden kan det være et krav, der skal være opfyldt for at indgå en kontrakt, at en registreret meddeler os personoplysninger, som derefter skal behandles af os. Den registrerede er eksempelvis forpligtet til at meddele os personoplysninger, hvis vores virksomhed indgår en kontrakt med denne. Gives personoplysninger ikke, kan det have den konsekvens, at kontrakten med den registrerede ikke vil kunne indgås. Den registrerede skal, inden han eller hun afgiver personoplysninger, henvende sig til en af vores medarbejdere. Vores medarbejder oplyser i det konkrete tilfælde den registrerede om, hvorvidt meddelelsen af personoplysninger er lovpligtig eller et krav i henhold til en kontrakt, eller er et krav, der skal være opfyldt for at indgå en kontrakt, om der eksisterer en pligt til at give personoplysningerne, og hvilke konsekvenser det kan have ikke at give personoplysningerne.

 

17. Forekomst af automatiske afgørelser

Som ansvarsbevidst virksomhed afstår vi fra automatiske afgørelser eller profilering.

+45 8754 0000
@
info@bohnenkamp.dk

* Skal udfyldes

Har du brug for hjælp?
Klik på ikonet Hjælp til højre, for at åbne handelssvejledning, og øvrige vejledninger.